team logo

โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

จังหวัดนครพนม
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวมัทนา สถิตย์ และ นางสาวอชัถยา อรุณรัตน์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาววิไลวรรณ เจียรสุคนธ์
คะแนนรอบแรก: 66.523
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 6247

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) 

 

            โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) จังหวัดนครพนม ก่อตั้งและเปิดโรงเรียนธนาคารอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแนวคิดนโยบายที่ต้องการให้นักเรียนได้รู้จักจัดสรรรายรับที่ได้มาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

            ท่านผู้อำนวยการ นายอภิรักษ์ วระกุล ได้มอบหมายงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงาน ที่ชัดเจน มีห้องโรงเรียนธนาคารที่สะอาดเป็นระเบียบพร้อมที่จะให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มาใช้บริการในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ มี 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าเวลา 07.30 น. – 08.00 น และช่วงพักกลางวัน เวลา 11.30 น. – 12.30 น. เป็นประจำสม่ำเสมอ สมดั่งคำขวัญที่ว่า บริการด้วยใจ ก้าวไปพร้อมกัน เรียนรู้สร้างสรรค์ สร้างพื้นฐานการเก็บออม

            การดำเนินงานของโรงเรียนธนาคารมีการวางแผนโดยการประชุมร่วมกัน พร้อมกับวางแนวนโยบายหากลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้โดยใช้การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน้าเสาธง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook โรงเรียนธนาคาร โปรโมชั่นรายการออมอุ่นใจได้แต้ม การจัดสัปดาห์การออม จัดกิจกรรมออมปั๊ปรับโชค การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการออมยอดเยี่ยม เป็นต้น

            กิจกรรมที่ส่งเสริมการออม มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยทางวงจะได้รับความไว้วางใจจากทางหน่วยงานราชการ ห้างร้าน ชุมชน วัด และอื่น ๆ ได้ให้ไปร่วมแสดงในงานต่าง ๆ เช่น งานทอดกฐิน งานบวช งานต้อนรับต่าง ๆ ตลอดจนการประดิษฐ์ดอกกันเกรา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เช่น ของที่ระลึก เครื่องประดับ ของตกแต่ง นำมาจำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายในโรงเรียน รวมทั้งการจัดตลาดนัดโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่าย ซึ่งเป็นการเรียนรู้เสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน จนก่อเกิดเป็นรายได้เสริมให้กับนักเรียน จากกิจกรรมดังที่กล่าวมานักเรียนสามารถจัดสรรและนำเงินที่ได้มาฝากออมกับโรงเรียนธนาคาร ดังสมการที่ว่า รายรับ – เงินออม  รายจ่าย ซึ่งเป็นสุดยอดของนักเรียนที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการวางแผนซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นเหมือนต้นกล้าที่จะเจริญเติบโตได้ดีในอนาคต

จากจุดเริ่มต้นเหล่านี้ ทางโรงเรียนธนาคาร มีบัญชีรวม 965 บัญชี ครบ 100 %

ณ ปัจจุบันมียอดบัญชีเงินฝาก รวมทั้งสิ้น 4,932,417.02 บาท 

จะเห็นได้ว่า โรงเรียนธนาคารเทศบาล ๔ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการสานฝันให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของการออมเงิน อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง สมดั่งสโลแกนที่ว่า เก่งกาจ ฉลาดออม