team logo

โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

จังหวัดนครพนม
ฝ่ายภาค: ฝอบ. - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวมัทนา สถิตย์ และ นางสาวอชัถยา อรุณรัตน์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาววิไลวรรณ เจียรสุคนธ์
คะแนนรอบแรก: 66.523


infographic