team logo

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวธนัญภรณ์ ธรรมใจ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางศุภาภรณ์ ศฤงคาร
คะแนนรอบแรก: 56.41
ดูผลงานในรอบสอง


คะแนนโหวต: 11119

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคารราชประชานุเคราะห์ 31  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

บทความหัวข้อ โรงเรียนธนาคารเก่งกาจฉลาดออม

                         วินัยการเงินที่ควรมีคือการประหยัดอดออม คิดก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย รู้จักเก็บและแบ่งสัดส่วนของเงินให้ชัดเจน และที่สำคัญต้องมีวินัยในการออมใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า หากเรา         จะกลายเป็นคนที่มั่งมีได้ในวันข้างหน้านั้นเราจะต้องมีวินัยในการประหยัดอดออม

 

             การประหยัดอดออมหมายถึง การรู้จักใช้อย่างถูกทางไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟือย       ใช้แต่สิ่งที่จำเป็นควรรู้จักใช้เงินอย่างประหยัด ฉลาด และมีเป้าหมายในการออมไม่ต้องกู้ยืมผู้อื่นให้เป็นหนี้สิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่  จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนธนาคารขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการวางแผน   การออม การใช้จ่ายเงิน  มีนิสัยรักการออมและสิ่งที่สำคัญคือรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด   นำเงินที่ผู้ปกครองให้มาส่วนหนึ่ง  และเงินที่มาจากการประกอบอาชีพรายได้ระหว่างเรียน ได้แก่             การทำเกษตรกรรม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  ทำขนมเบอเกอรี่   ขนมไทยจำหน่ายในโรงเรียนและชุมชน  การให้บริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ  แล้วนำเงินที่ได้ไปฝากกับโรงเรียนธนาคารยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของตัวเงินที่ได้รับจากดอกเบี้ย ทำให้นักเรียนรู้จักการออม  และสนใจการออมมากขึ้น โรงเรียนธนาคารจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมเพื่อชีวิตใช้ในการศึกษาต่อ  หรือใช้ในการประกอบอาชีพที่ดีในวันข้างหน้า

 

             การออมไม่ต่างอะไรจากการปลูกต้นไม้ พอเริ่มปลูกช่วงแรกต้นไม้จะยังไม่แข็งแรง แต่ถ้าหมั่นรดน้ำพรวนดินต้นไม้ต้นนี้จะค่อย ๆ เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังให้ร่มเงากับครอบครัวและผู้อื่นได้อีกด้วย