team logo

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายภาค: ฝนบ. - ภาคเหนือตอนบน
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวธนัญภรณ์ ธรรมใจ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางศุภาภรณ์ ศฤงคาร
คะแนนรอบแรก: 56.41


infographic