team logo

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์

จังหวัดระนอง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางจุไรรัตน์ สงประหยัด นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาววัชรี วิศาล
คะแนนรอบแรก: 31.139


คะแนนโหวต: 15

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว