team logo

โรงเรียนวัดม่วง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: น.ส.วาวมาริน ท้าวดี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายจักรพล ชอบนิมิตร
คะแนนรอบแรก: 37.089


คะแนนโหวต: 11

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

มารู้จักธนาคารโรงเรียนวัดม่วง  สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร กันเถอะ

            ธนาคารโรงเรียนวัดม่วงเป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครู และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ...) เป็นที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กับนักเรียนอีกด้วย บุคคลที่มาใช้บริการกับทางธนาคารโรงเรียนวัดม่วงมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

1.           การฝากเงิน ผู้ใช้บริการกรอกเอกสาร ใบฝากเงินตามตัวอย่าง พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร

2.           การถอนเงิน ผู้ใช้บริการกรอกเอกสาร ใบถอนเงินตามตัวอย่าง พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร

3.           ยื่นเอกสารพร้อมสมุดบัญชีธนาคารต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาเตอร์ เพื่อรับบริการ

            ธนาคารโรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร เปิดทำการในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ทำการเปิดในช่วงเช้า เวลา 7.30 – 8.00 . และช่วงบ่าย เวลา 11.50 - 12.20