team logo

โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง

จังหวัดสงขลา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางมนต์พิรุณ เสือกลับ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางจิตติมา อินทมาโน
คะแนนรอบแรก: 37.168


คะแนนโหวต: 122

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว