team logo

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางฉลวย สอาดเอี่ยม
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: น.ส.อลิษา ตังวีระสิงห์
คะแนนรอบแรก: 36.04


คะแนนโหวต: 5

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

infographic