team logo

โรงเรียนวงศ์วิทย์

จังหวัดสงขลา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุพรรษา ขาวเป็นทอง
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: สุพัชชา แก้วใหม่
คะแนนรอบแรก: 35.594


คะแนนโหวต: 146

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมเงิน สร้างนิสัยรักการออม

และการประหยัดตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจในด้านการเงิน เห็นความสำคัญของการออมเงิน ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในอนาคต

ตลอดทุกๆปีการศึกษาโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจาก ธ.ก.ส. ปัจจุบันยุค 4.0 สื่อประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ทั่วถึง

โรงเรียนธนาคารจึงได้รับการตอบรับ ความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากนักเรียนและผู้ปกครอง