team logo

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมปรียาประชาสรรค์)

จังหวัดราชบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นาง ชริน ชุนเกษา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นาย โสภณ ดีประเสริฐ
คะแนนรอบแรก: 30.006


คะแนนโหวต: 5

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว