team logo

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางประภาศรี สุ่มมัจฉา
คะแนนรอบแรก: 51.263


คะแนนโหวต: 1644

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคารเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับชั้น

ม.1-ม.6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,030 คน

ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียน นายพิษณุ เดชใด ได้มีนโยบายให้นักเรียนทุกคนมีสมุด

บัญชีธนาคารเพื่อเป็นการฝึกวินัยในการออมเงิน และได้เริ่มโครงการธนาคารขยะเพื่อให้นักเรียนมี

รายได้จากการขายขยะในโรงเรียนเพื่อน าเงินไปฝากธนาคารโรงเรียน ท าให้ปัจจุบันมียอดสมาชิก

1160 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ด าเนินงานมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี นักเรียนเป็นสมาชิกของโรงเรียน

ธนาคาร 100 เปอร์เซ็นต์โดยมีครูช่อทิพย์ จัตริ เป็นครูผู้ดูแลโรงเรียนธนาคาร และมีพนักงาน

ธนาคารเป็นพี่เลี้ยงคือ นางประภาศรี สุ่มมัจฉา โดยอยู่ในความดูแลของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์สาขาล าลูกกา

วัตถุประสงค์1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักถึงการประหยัดและการออม

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ท างานภายในโรงเรียน

กิจกรรมที่ด าเนินการ 1. เปิดบัญชีทุกๆต้นปีการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่

เพื่อให้นักเรียนมีบัญชีไว้เป็นของตนเองส าหรับออมเงิน 2. เปิดท าการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ เวลา

12.00-12.50 น.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ช่วงเวลาพักกลางวันน าเงินที่เหลือจากการซื้อ

อาหารหรือจากการขายขยะในโรงเรียนมาฝากธนาคาร 3. มีการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม ฝากขั้นต่ า10 บาท 1 แต้ม 20 บาท 2 แต้ม 50 บาท 3

แต้ม 100 บาทขึ้นไป 4 แต้ม 4. ทุกๆสิ้นปีจะมีการสรุปข้อมูลนักเรียนที่ฝากบ่อยที่สุด 5 ล าดับ

และมอบของรางวัลหน้าเสาธงเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน3 จ านวนนักเรียนที่มาฝาก

เงินวันจันทร์และวันอังคารมีจ านวนมากกว่าวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เพราะได้แต้ม

โครงการที่ผ่านมา โครงการประกวด เด็กดีมีเงินออมประเภทนักออมตัวน้อยโดยผู้ที่มี

จ านวนครั้งในการการฝากเงินกับโรงเรียนมากที่สุด 3 อันดับ รับไปเลยของรางวัลน่ารักๆจากทาง

ธนาคาร อีกทั้งโรงเรียนธนาคารเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการ

ถ่ายท าโฆษณาโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.อีกด้วย