team logo

โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

จังหวัดปทุมธานี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: 1. นางสาวละมัย ดอนตะไนย์ 2. นางสาวนภกช นิลประดับ 3.นางสาวสุทธาทิพย์ ราชธรรมมา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวพรณิชา ปอสูงเนิน
คะแนนรอบแรก: 44.478


คะแนนโหวต: 555

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

บทความ โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม

 

โรงเรียนธนาคารชุมชนวัดหน้าไม้

สาขาพี่เลี้ยง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลาดหลุมแก้ว

พนักงานพี่เลี้ยง ธ.ก.ส. : นางสาวพรณิชา ปอสูงเนิน

ในยุคปัจจุบันนี้พบปัญหาต่างๆ ของเด็กไทย โดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่าย ไม่ใส่ใจ

กับการเก็บออม นิสัยรักในการท างานมีน้อย โรงเรียนธนาคารชุมชนวัดหน้าไม้

ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมส่งเสริม ๒ กิจกรรม คือ ๑. แสดงถึง

ความเก่งกาจ กิจกรรม น้อมน าค าพ่อ สานต่อพอเพียงซึ่งน าค าสอนของในหลวง

รัชกาลที่ ๙ คือ ความพอเพียงและระเบิดจากข้างใน ให้นักเรียนมีความรู้ ในเรื่องการ

ออม รู้จักความพอเพียงใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ๒. แสดงถึงความฉลาดออม เลี้ยงชีพ

จ าหน่าย รายได้เก็บออมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติท างานเป็น กิจกรรมที่น่าสนใจ

ห้องเรียนอาชีพผลิตน้ ายาล้างจาน เลี้ยงปลา เพาะเห็ดและปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่

ท าสวนผลไม้ และการท านา การน าผลผลิตที่ได้ส่งขายร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ท าให้

นักเรียนมีรายได้ แบ่งส่วนหนึ่งใช้และเก็บออมฝากที่โรงเรียนธนาคารชุมชนวัดหน้าไม้

โรงเรียนธนาคารชุมชนวัดหน้าไม้ได้น้อมน าหลักศาสตร์พระราชามาเป็นหัวใจใน

การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม