team logo

ชุมชนบ้านบ่อประดู่

จังหวัดสงขลา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสุพัตรา ศรีอ่อน
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาววรรธนพร มัควัลย์
คะแนนรอบแรก: 32.267


คะแนนโหวต: 15

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว