team logo

โรงเรียนวัดพรหมสาคร

จังหวัดสิงห์บุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวเยาวเรศ กุลวิทย์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางอติยา. การสมพรต
คะแนนรอบแรก: 37.718


คะแนนโหวต: 213

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว


โรงเรียนวัดพรหมสาคร  ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน 1,025 คนได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี ดำเนินการจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคาร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีนิสัยรักการออมเงินและได้เรียนรู้ระบบการเงิน การธนาคาร อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้หลักการบริหารและการให้บริการอย่างถูกต้อง มีระบบระเบียบการทำงานเป็นทีม และเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ ใช้เวลาในการทำกิจกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก จำนวน
486 รายจำนวนบัญชีเงินฝาก 486 บัญชี  ยอดเงินฝากปัจจุบัน จำนวนเงิน  287,619 บาท

 

โดยมีพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี ดูแลให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานโครงการเรียนธนาคาร มีการบริหารจัดการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนดำเนินการเปรียบเสมือนเป็นธนาคารโดยได้มีการเรียนรู้ในอาชีพการเงินการธนาคารตั้งแต่วัยเยาว์ในตำแหน่งดังนี้

            1.ผู้จัดการโรงเรียนธนาคาร

            2.ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนธนาคาร

            3.พนักงานการเงิน

            4.พนักงานบัญชี

            5.ธุรการ

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวเยาวเรศ กุลวิทย์

2.นางสาวณิรัชญา  ถนอมไทย

3.นางสาวดาราวรรณ ดวงดี

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการโรงเรียนธนาคาร

1.สร้างนิสัยรักการออม

2.เห็นคุณค่าของการประหยัดเก็บออม

3.ทำให้เด็กมีประสบการณ์ในสายอาชีพการเงินการธนาคาร

4.เป็นรากฐานที่มั่นคงในอนาคต

5.ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง