team logo

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

จังหวัดอุบลราชธานี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวกัลยาณี ทองทับ และนางสาววรรณทิพย์ ยอดพุทธ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายพงศธร ทวีธนวัฒนา
คะแนนรอบแรก: 41.212


คะแนนโหวต: 195

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว