team logo

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส

จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางจันทร์จิลา ชาวโพธิ์เอน
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางภัชรินทร์ พุกไพบูลย์
คะแนนรอบแรก: 44.206


คะแนนโหวต: 4469

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม ของโรงเรียนธนาคารเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส มี หลักการที่ช่วยสร้างวินัย นิสัยสร้างศรัทธาแห่งการออม 3 อย่างคือ

 

1. สร้างวินัยการออมทุกชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-ม.6 ให้ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิต โดยเริ่มที่บ้านมาสาน ต่อที่โรงเรียน

 

2. นักเรียนมีการกำหนดเป้าหมายท าให้นักเรียนตรวจสอบจำนวนในบัญชี และนำเงินมาฝากมาก ยิ่งขึ้น

 

3. สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากหยาดเหงื่อแรงงาน

 

 จริงอยู่ที่การออมอาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่การออมที่เก่งกาจ ฉลาดออม จะเป็น การสร้างความมั่นคง มั่นใจ ให้แก่ตนเอง และประเทศชาติ การดำเนินการออมของโรงเรียนแต่ละวันนั้น  พนักงานโรงเรียนธนาคารเทศบาล ๓ วัดไช นาวาส จะเปิดทำการ 2 ช่วงเวลาต่อวัน คือ ช่วงเช้า เวลา 7.40 น. - 8.20 น. และช่วงกลางวัน เวลา 12.10 น. – 13.00 น. โดยจะมีการออกตารางการออมประจำห้อง แต่การฝึกวินัยในการ ออมนักเรียนจะมีการออมทุกวันกับคุณครูประจ าชั้นในช่วงเช้าเป็นการฝึกการออมตามสามการ ที่ว่า รายได้-การออม = ค่าใช้จ่าย และเมื่อถึงตารางการส่งเงินออม ครูประจำชั้นจะช่วยเหลือ แนะนำให้นักเรียน เขียนใบฝากเงิน และตรวจนับยอดเงินของตนเอง ทางโรงเรียนธนาคารเทศบาล 3 วัดไชนาวาส มีการนำส่งเงินออมเพื่อฝากธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นประจำทุกวัน ส่งผลให้มียอดออม ในบัญชีโรงเรียนธนาคาร 1,100,000 บาท กลยุทธิ์ในการกระตุ้นยอดออมของโงเรียนธนาคาร มี การกำหนดกิจกรรม การออมเพื่อแม่ การออมเพื่อพ่อ และการออมเพื่อตนเอง นักเรียนคนใดมี การออมสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและมียอดออม 3 ลำดับของห้องจะได้รับเกียรติบัตรและของรางวัล ทำ ให้นักเรียนทุกคนใส่ใจในเรื่องของการออมมากขึ้น