team logo

โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

จังหวัดอำนาจเจริญ
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางหฤทัยชนก ภูกองไชย นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัย นางจันทิมา สุขสำราญ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวธัญทนัฐนันท์ ด้วงโพธิ์
คะแนนรอบแรก: 46.714


คะแนนโหวต: 1080

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว