team logo

โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวพรพรรณ รื่นอารมย์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวสุมินตรา เหล่าทะนนท์
คะแนนรอบแรก: 38.137


คะแนนโหวต: 17

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหา นคร

สาขาที่รับผิดชอบ : ธนาคาร ธกส สาขา บางบอน

พนักงาน ธ.ก.ส. ที่รับผิดชอบ : นางสาวสุมินตรา เหล่าทะนนท์

ฝ่ายภาคที่สังกัด : ฝ่ายภาค ผกต

 

บทความ หัวข้อ เก่งกาจ ฉลาดออม

 

การรู้จักออมเงินตั้งแต่เด็กนั้น

เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการออมตั้งแต่เยาว์วัย

โรงเรียนธนาคารพรหมราษฎร์รังสรรค์

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรัก การออม

โดยโรงเรียนมีสมาชิกที่เข้าร่วมฝากเงินออมทรัพย์ตั้งแต่ชั้น

อนุบาลปีที่ 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ซึ่งเงินที่นักเรียนนำมาฝากนั้น

นักเรียนได้แบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาในตอนเช้า บ้างก็ฝาก 5บาท

บ้างก็ฝาก 10บาท ขึ้นอยู่กับการบริหารเงินของนักเรียนแต่ละคน

แม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อย

แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปลูกฝังการวางแผนการบริหารเงิน