team logo

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ

จังหวัดนครสวรรค์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวจุไรรัตน์ เส้งอิ่ม
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางศิริวรรณ ขำเลิศ
คะแนนรอบแรก: 38.58


คะแนนโหวต: 47

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคาร

 

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

เป็นโรงเรียนประชารัฐ(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้เห็นว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงวิกฤต

ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ

ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโ

ดยตรงต่อตัวนักเรียน การออมถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจ ทางโรงเรียนจึงเห็นถึงความสำคัญ

จึงได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โดยประสบการณ์ตรง

มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักเรียนรักการประหยัดอดออม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

รู้จักระมัดระวังในการใช้จ่าย รู้จักเก็บออมตามกำลังความสามารถของตน และเล็งเห็ฯประโยชน์ของการออมที่มีต่อตนเอง

ครอบครัว และประเทศชาติในอนาคต

 

โรงเรียนธนาคาร ได้แบ่งหน้าที่กันทำเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี

พนักงานประชาสัมพันธ์และพนักงานบันทึกข้อมูล ธนาคารโรงเรียนจะเปิดทำการในช่วงเวลาพักกลางวัน โดยเปิดทำงาน

เวลา 12.0013.00 น. วันจันทร์ วันศุกร์ โดยการทำงานโรงเรียนจะฝึกให้เด็กทำงานร่วมกับเพื่อนๆ น้องๆ

ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีวินัย มัธยัสถ์ รู้จักประหยัด อดออม ในการปฏิบัติ

นักเรียนที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียนมีประสบการณ์จากการทำงานตามระบบโรงเรียนธนาคาร มีน้ำใจ มดีความซื่อสัตย์

ตรงต่อเวลา และการวางแผนการทำงาน การอยู่ในสังคมการทำงานอย่างมีความสุข มีความเสียสละ ตรงต่อเวลา

มีทักษะในการทำงานเป็นทีม นักเรียนมีความรู้กับขั้นตอนการทำงานตามระบบโรงเรียนธนาคารโดยธนาคาร(ธกส)

มีความรู้ในในเรื่องขั้นตอนการเปิดบัญชี ขั้นตอนการรับฝาก ถอนเงิน การลงรายการในระบบ การตรวจนับเก็บรักษาเงิน

การบันทึกบัญชี การตรวจสอบการทำงาน นักเรียนมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง

มีความละเอียดรอบครอบในการตรวจรับเงินฝาก การลงรายการในระบบ การบันทึกบัญชี นักเรียนสามารถนำเงินออม

มาใช้ในยามจำเป็น ไม่เดือนร้อนผู้ปกครอง ยอดเงินฝากเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิต นักเรียนมีการทำงานร่วมกัน

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้นักเรียนเกิดวัฒนธรรมในการเรียนรู้ทางสังคม

เป็นคนมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตรงต่อเวลา มีความเกรงใจผู้อื่น

นักรียนเกิดจิตสำนึกในการเก็บออมก็จะบริหารจัดการรายได้รายรับ รายจ่าย ของตนเองและครอบครัว

นำไปฝใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซื้อสิ่งของที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม