team logo

โรงเรียนบ้านเทพา

จังหวัดสงขลา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางวรรณา พระไพรี
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางพจนีย์ ขวัญสุวรรณ
คะแนนรอบแรก: 53.379


คะแนนโหวต: 753

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคารบ้านเทพา จังหวัดสงขลา

 

ที่ตั้ง ม.1 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

บริหารงานโดย ผอ.อรุณ คานยู

ผู้จัดการโรงเรียนธนาคาร ด.ญ.อานิส มามุ

ครูที่ปรึกษา คุณครูวรรณา พระไพรี

ธนาคารสาขาพี่เลี้ยง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเทพา

นายณัฐพล เพ็ชรพิมล ผู้จัดการสาขา

พนักงานพี่เลี้ยง คุณพจนีย์ ขวัญสุวรรณ

หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุน เทศบาลตำบลเทพา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรี

 

เทศบาลตำบลเทพา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 656 คน

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน 695 บัญชี

ยอดเงินฝากปัจจุบัน 747,775 บาท

เวลาเปิดทำการ เปิดทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.-12.30 น.

การนำส่งเงิน ธกส.สาขาพี่เลี้ยง ครูที่ปรึกษาจะนำเงินฝาก ธกส.ทุกวัน-ทุกสัปดาห์-ทุกเดือน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 1. กิจกรรมส่งเสริมการออมด้วยเพลง ออมอย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์อนาคต

2. กิจกรรมมโนราห์น้อยชวนเพื่อนออม

3. กิจกรรมกลางยาวน้อยร้อยใจการออม

4. กิจกรรมหนูน้อยยอดนักออม

5. กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม

6. กิจกรรม คู่ขวัญ..คู่ฝาก

 

กิจกรรมส่งเสริมรายได้สมาชิก 1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก ปลูกผักสวนครัว

2. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง นำผลผลิตและสินค้าจากที่บ้านมาจำหน่าย รายได้

แบ่งฝากออมกับโรงเรียนธนาคาร

แนวคิดในการบริหารจัดการ 4 กพส.” (WANNA MODEL)

ก คือ กิจกรรม จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือทำและร่วมกิจกรรม

พ คือ การเพิ่ม เพิ่มเงินออม เพิ่มสมาชิก เพิ่มรายได้

ส คือ ส่งเสริม ส่งเสริมการออม ส่งเสริมกระบวนการทำงาน ส่งเสริมวินัยนิสัยรักการออม

4 กพส. ได้แก่

ก ที่ 1 ก = กิจกรรมกระเป๋าออมเงิน

พ = เพิ่มเงินออมให้กับนักเรียนและโรงเรียนธนาคาร

ส = ส่งเสริมนิสัยและวินัยการออม (รายรับ-เงินออม =รายจ่าย)

 

ก ที่ 2 ก = กิจกรรมหนูน้อยยอดนักออม

พ = เพิ่มเงินออม เพิ่มความสุข

ส = ส่งเสริมกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนในการออมเงินให้ได้เยอะๆเพื่อจะได้เป็นหนูน้อย

 

ยอดนักออมประจำเดือน

ก ที่ 3 ก = กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง จัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ประกอบด้วยกิจกรรมตลาดนัด นักเรียนจำหน่ายสินค้า

ธนาคารเคลื่อนที่รับฝากเงินนอกสถานที่ โครงการธนาคารขยะ

พ = เพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน เพิ่มเงินออม เพิ่มยอดฝาก เพิ่มสมาชิก

ส = ส่งเสริมการมีรายได้และอาชีพ ส่งเสริมการกล้าแสดงออก ส่งเสริมการออม

ก ที่ 4 ก = กิจกรรม คู่ขวัญ...คู่ฝากปัญหาเศรษฐกิจทำให้ผู้ปกครองต้องรบกวนเงินออม

ของนักเรียน คู่ขวัญคู่ฝากช่วยผู้ปกครองได้ ด้วยการเปิดบัญชีฝากเงินควบคู่กับลูกๆ

พ = เพิ่มสมาชิกโรงเรียนธนาคาร เพิ่มยอดเงินออม เพิ่มความเข้มแข็ง

ส = ส่งเสริมการออม ส่งเสริมนิสัยและวินัยการออมให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

WANNA MEDEL

W = Website มีการประชาสัมพันธ์และประสานงานเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

A = Attitude มีทัศนคติร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม

N = New knowledge ความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้วิธีการใหม่ๆเพื่อพัฒนางาน

N = Network การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงาน องค์กร ชุมชน

A = Action การลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้จริง