team logo

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร)

จังหวัดนครปฐม
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวปทุมทิพ กษิตินทร์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: คุณวันทนา วสันตกรณ์
คะแนนรอบแรก: 33.799


คะแนนโหวต: 2975

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว