team logo

โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง

จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิราพร ฟองมูล
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาว สิรินภา อินต๊ะ
คะแนนรอบแรก: 32.597


คะแนนโหวต: 296

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว