team logo

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

จังหวัดตาก
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาววราภรณ์ พรหมรักษา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นายจิระเดช พะยอม
คะแนนรอบแรก: 66.274


คะแนนโหวต: 15674

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

  

โรงเรียนธนาคารอุ้มผางวิทยาคม ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยมี ธ.ก.ส.สาขาอุ้มผาง เป็นพี่เลี้ยงคอยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยตลอด จึงทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการออม เพราะผู้บริหาร คณะครูรวมทั้งนักเรียนทุกคนในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเห็นความสำคัญของการออมเงิน ทำให้ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ โดยปัจจุบันมียอดเงินฝากประมาณหกล้านบาท และจำนวนบัญชีประมาณสองพันบัญชี

ในปี พ.ศ. 2560  โรงเรียนธนาคารอุ้มผางวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน สมการการออม ความพอเพียง การคิดดอกเบี้ย ฯลฯ โดยนำเนื้อหาต่าง ๆ ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยให้นักเรียนถอดบทเรียนความรู้ที่นักเรียนได้รับ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นอกจากนั้นผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกยังให้ความสำคัญของการออม โดยการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและศึกษาดูงาน เพื่อความยั่งยืนของแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนธนาคารส่งเสริมให้นักเรียนมีสัดส่วนการออมเงิน ซึ่งใช้ชื่อว่า “3 Book Bank หรือ 3 B” โดยมีรูปแบบดังนี้

B 1 เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวัน ใช้จ่ายตามความจำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล

B 2 เป็นบัญชีที่จัดเตรียมไว้สำหรับใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

B 3 เป็นบัญชีที่สำคัญที่สุด สำหรับใช้จ่ายตามเป้าหมายที่มีการวางแผนเอาไว้

โรงเรียนธนาคารมีกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้มีการออมเงินเพิ่มขึ้นอาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ธ.ก.ส Mask singer กิจกรรมวาดภาพและแต่งคำประพันธ์ ในหัวข้อ การออมเงินเพื่ออนาคต เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนำเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียน แต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นได้สอดแทรกและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม

โรงเรียนธนาคารเป็นศูนย์รวมของการออมที่สำคัญและต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติเรียบร้อย นอกจากนั้นยังมีโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เช่น การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การพายแพยาง การรับจ้างทั่วไป นักเรียนก็นำรายได้ส่วนหนึ่งมาฝากที่โรงเรียนธนาคาร

โรงเรียนธนาคารอุ้มผางวิทยาคมจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมอย่างต่อเนื่อง เห็นคุณค่าของการออมเงิน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนการใช้เงินเป็นสัดส่วน เช่น เงินสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่าย เงินออมระยะสั้นเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เงินออมระยะยาวเพื่ออนาคต โดยให้ความรู้และคุณธรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง