team logo

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

จังหวัดสมุทรปราการ
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางศิริพร ปิติกรณ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสุภาวรรณ สุดศักดา
คะแนนรอบแรก: 40.269


คะแนนโหวต: 259

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

 

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ตั้งอยู่เลขที่ 90/10 ม.6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 บริหารงานโดย จ่าโทปัญญา สุขแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดแนวทางตามหลักพุทธศาสนา มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม

ความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ่มเพาะต้นกล้าคนดีด้วยคุณธรรม 8 ประการ

การดำเนินงานได้รับการสนับสนุนดูแล จาก ธนาคาร ธกส. สาขาบางเสาธง โดย นางสุภาวรรณ สุดศักดา

ตำแหน่งหัวหน้าการเงิน ธนาคารโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย มีครูผู้รับผิดชอบ คือ นางศิริพร ปิติกรณ์

มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจำนวน 20 คนโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มทำงาน 4 กลุ่มกลุ่มละ 5 คน

แบ่งปฏิบัติงานตามวันที่รับผิดชอบ จำนวนสมาชิกของธนาคาร 836 คน ประกอบด้วย

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 21 คนนักเรียน 814 คน

และโครงการคัดแยกขยะเปลี่ยนเป็นเงินโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1 โครงการ

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ใช้จ่ายอย่างพอเพียงและมีเหตุผล

ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักการให้บริการ มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรม 8 ประการ ในการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเสียสละ

มีน้ำใจ ทำงานเพื่อส่วนรวม สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีวินัย ขยันตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์

รู้จักการให้บริการอย่างสุภาพ และที่สำคัญส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการประหยัด อดออม

มีการวางแผนการใช้จ่ายเพื่ออนาคต

ตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความว่า

การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้น

ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย

ธนาคารโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ได้แก่

การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้มาเปิดบัญชี และออมเงินอย่างสม่ำเสมอ, กิจกรรมออมดี มีรางวัล

กิจกรรมแสดงละครหุ่นมือ อบรมให้ความรู้กับนักเรียนเจ้าหน้าที่ธนาคาร เป็นต้น ธนาคารโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

มีการนำเงินที่รับฝากจากสมาชิกไปฝาก ที่ธนาคาร ธกส. สาขาบางเสาธง อย่างสม่ำเสมอ

ได้รับการตรวจสอบระบบบัญชี และคำแนะนำจาก ธนาคาร ธกส. สาขาบางเสาธง

 

ด้วยประโยชน์ที่จะเกิดแก่นักเรียนในการสร้างนิสัยรักการออม ทางโรงเรียนจะดำเนินกิจกรรม

และพัฒนาธนาคารโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยให้ดียิ่งขึ้นไป