team logo

โรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)

จังหวัดน่าน
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางจินตนา จันทร์เสน
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวชูจิตร ชิ้นแสงชัย
คะแนนรอบแรก: 38.279


คะแนนโหวต: 2123

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนติดกับดักกระแสวัตถุนิยม

เสพติดความสะดวกสบาย ใช้สิ่งของฟุ่มเฟือย จนกลายเป็นปัญหาสังคมโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น

โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน(บ้านสวนตาล) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

จึงได้จัดตั้งโรงเรียนธนาคาร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยความร่วมมือ

สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน่าน เป็นพี่เลี้ยง และนางสาวชูจิตร ชิ้นแสงชัย

เป็นพนักงานพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักเรียนบุคลากรรู้จักการประหยัดอดออม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเอง 3)

ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองออมเงินเป็นประจำ 4) ให้นักเรียนมีทักษะการบริการที่ดี

และการทำงานอย่างเป็นระบบ 5) ให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ โรงเรียนดำเนินการตามกลยุทธ์

DAROON 5S ดังนี้

 

S1 = Sufficiency ปลูกฝังความพอเพียง โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น บูรณาการในทุกสาระการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ครู ผู้ปกครอง

 

S2 = Smart ส่งเสริมความฉลาดรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการการเงิน

 

จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยใช้สมการการออม คือ รายรับ เงินออม = รายจ่าย

 

S3 = Save ส่งเสริมการออมเงิน จัดกิจกรรมส่งเสริม จูงใจให้ออมเงินเพื่ออนาคต เช่น

จัดนิทรรศการรณรงค์ส่งเสริมการออมในงานต่าง ๆ กุ๊กไก่ชวนออม สะสมแต้มรับ แลก ลุ้น และดรุณลุ้นโชค

S4 = Service มุ่งให้บริการที่ดี ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ โปร่งใส

ด้วยความซื่อสัตย์ เช่น การรับฝากเงินทุกวัน การมีสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการบริการ และการรับฝากเงินสัญจร

S5 = Sustainable สร้างความยั่งยืน โดยการบรรจุในแผนการพัฒนาการศึกษา สร้างการรับรู้

ร่วมกันทั้งโรงเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม และออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

รวมถึงสามารถขยายผลแก่บุคคล และหน่วยงานอื่นได้

การดำเนินการที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีนิสัยประหยัดอดออม รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด เช่น

เมื่อได้รับเงินค่าขนมจากผู้ปกครองแล้วนำมาแบ่งออมทุกวัน ส่วนที่เหลือจากการออมจึงนำมาซื้อขนม

และทำบันทึกรายรับรายจ่าย เจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารก็มีการให้บริการที่ดี

มีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว โปร่งใส จนทำให้ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ธนาคารโรงเรียนมีความยั่งยืน มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีบัญชีผู้ฝากและเงินฝากสูงขึ้น ปัจจุบันมีผู้ฝากจำนวน

263 ราย ยอดเงินฝาก 1,025,086บาท นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน เช่น เจ้าหน้าที่ป.ป.ช.

ประจำจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เป็นต้น