team logo

โรงเรียนวัดทัพหมัน

จังหวัดอุทัยธานี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวชมพูนุท พลนอก และ นางสาวอันธิกา มูลสืบ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางรัตนากร แสงสว่าง
คะแนนรอบแรก: 39.154


คะแนนโหวต: 383

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคารวัดทัพหมัน

 

ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม

และมีเงินทุนไว้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้

จัดกิจกรรมต่างๆภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนจะนำผลผลิตที่ได้จากบ้านของพ่อมาขายให้กับโครงการอาหารกลางวัน สหกรณ์ และชุมชน

นำเงินไปฝากกับทางโรงเรียนธนาคารฯ เป็นกิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน

นักเรียนของเราจึงมีความฉลาดในการใช้ชีวิตและมีนิสัยรักการออมเพื่อความสุขที่ยั่งยืน