team logo

โรงเรียนธนาคารอรพิมพ์วิทยา เพื่อพ่อหลวง ร.๙

จังหวัดนครราชสีมา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายปราการ ดงกลาง
คะแนนรอบแรก: 41.598


คะแนนโหวต: 257

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว


โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม


        การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น เป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดและครอบครัว ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย พระบรมราโชวาทในหลวง ร.9 หนังสือ 108 มงคล

        โรงเรียนอรพิมพ์วิทยาพัฒนาการศึกษา นำพาคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการออมคือ ฝึกให้นักเรียนมีเหตุผล  พอประมาณ โดยใช้หลักคิดว่า รายรับลบด้วยเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่าย โดยนำเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆ แบ่งฝากกับโรงเรียนธนาคารอรพิมพ์วิทยา เพื่อพ่อหลวง ร.9 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในการใช้จ่ายเงิน