team logo

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

จังหวัดร้อยเอ็ด
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางวิลาวัลย์ ชินหัวดง,นายเพิ่มพูน พลศิริ,นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางณัทกาญน์ ข่องแรง
คะแนนรอบแรก: 57.828


คะแนนโหวต: 4199

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

โรงเรียนธนาคารปทุมรัตต์พิทยาคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547

และได้รับคัดเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาปทุมรัตต์ ให้เข้าร่วมโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2556 และ ในปี 2559

งานโรงเรียนธนาคารได้รับรางวัล โรงเรียนธนาคารดีเด่น

ระดับประเทศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

การออมไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับหรือสมัครใจจะเป็นกลไกให้นักเรียนสาม

ารถดูแลตัวเองได้ในอนาคต

ท่านผู้อำนวยการบุญภพ จันทมัตตุการ

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยท

างการเงิน จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการออม โดยกำหนดและระบุให้

การออมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ในการประเมินผ่านการจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรีย

นโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม และที่สำคัญการปลูกฝังการออม

รักความพอเพียง ซึ่งต้องเริ่มจากวัยเด็ก ซึ่งงานโรงเรียนธนาคาร

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

มีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

โดยเฉพาะในมิติของการออม ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิต

และจากการดำเนินงานโครงการนี้

ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน

ได้รู้จักคุณค่าเงินและเด็กยังสามารถออมเงินอย่างต่อเนื่องจนเด็กเป็นนิสั

ยไปสู่อนาคตข้างหน้า

โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพ

ระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9

มาใช้ในการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารพร้อมสร้างแรงจูงใจให้นักเรีย

นหันมาออมกันมากขึ้น

ด้วยการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการออมดีเด่

นในทุกๆ ปี