team logo

โรงเรียนบ้านคลองอุดม

จังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายณัชทรัพย์ จิราธิพัชร์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: คุณเสาวนิต ศรีบุญ
คะแนนรอบแรก: 41.969


คะแนนโหวต: 606

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

 โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม  โรงเรียนบ้านคลองอุดม

 

โรงเรียนบ้านคลองอุดมตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีเขตพื้นที่บริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔

(บ้านคลองอุดม) หมู่ที่ ๑๑ (หมู่บ้านหนองย่ากล่อม) และหมู่ที่ ๑๕ (บ้านทางโค้ง)

โดยในปัจจุบันมีผู้บริหารคือนางนิชนันท์ หลุยใจบุญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนกร ลอยฟ้า

เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด ๒๕ คน

และมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๔๔๗ คน

ทางโรงเรียนบ้านคลองอุดมขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ได้ให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือในการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารบ้านคลองอุดมให้สำเร็จด้วยดีเรื่อยมาและขอขอบคุณ คุณเสาวนิต ศรีบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอย่างสูง

ที่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ

โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม

โรงเรียนบ้านคลองอุดมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้เพื่อการออมอย่างต่อเนื่องภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนโดยสอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ความพอเพียง ความมีวินัย และความสุจริต

ผ่านกระบวนการปลูกฝังจิตสำนึกและฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้ประกอบอาชีพด้วยสัมมาอาชีวะ

และนำเงินรายได้ไปฝากธนาคารโรงเรียนเพื่อใช้ในอนาคต ซึ่งมีกระบวนการสร้างรายได้แบบต่าง ๆ เช่น

การผลิตและขายสินค้าของนักเรียนในกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนพอเพียง

การนำขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียนไปขาย ณ ธนาคารขยะของโรงเรียน และมีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนโดยการมอบของรางวัลให้กับนักเรียนผู้เป็นนักฝากดีเด่น

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่รู้จักขยันสร้างรายได้และประหยัดอดออมไว้ใช้ในอนาคต

เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป