team logo

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)

จังหวัดขอนแก่น
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสุภาวัลย์ ชิณบุตร
คะแนนรอบแรก: 38.853


คะแนนโหวต: 201

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว