team logo

โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางอมรรัตน์ อาจพันธ์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: น.ส.เรือนทอง คงเจริญ
คะแนนรอบแรก: 43.859


คะแนนโหวต: 5372

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

                                                                              โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม

 

โรงเรียนธนาคารอ่าวน้อยวิทยานิคม ตั้งขึ้นเพื่อเป็นธนาคารจำลอง ดำเนินงานโดยนักเรียน

พนักงานของโรงเรียนธนาคารจะได้รับการฝึกฝนให้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง

เน้นการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างความตระหนัก และรักการออม ในโครงการ "หยอดวันละ 1 บาท

สร้างอนาคต สร้างชาติที่ยั่งยืน" และส่งเสริมการเก็บออมรายได้ระหว่างเรียน ไว้เป็นทุนการศึกษา

ในโครงการ "สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มเงินออม" สู่ธนาคารแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ภายใต้การสนับสนุนจากธกส.สาขาอ่าวน้อย