team logo

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่

จังหวัดปราจีนบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวธาราทิพย์ สอนหัด นางสุกัญญา เกตุทองมงคล นางสาวสุนิสา หมอยา
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางกาญจนา ไหลนานานุกูล
คะแนนรอบแรก: 39.078


คะแนนโหวต: 16

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

           

 “รบผ.ร่วมใจ รักในการออม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนธนาคารวัดระเบาะไผ่  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

 

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนธนาคารวัดระเบาะไผ่ เป็นธนาคารจำลองที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู และพนักงาน ธ.ก.ส. เป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนธนาคาร โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึกในการรักการออม รู้จักประหยัดและการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนเกิดทักษะ มีประสบการณ์รวมทั้งชี้ให้เห็นประโยชน์ของการออมเงิน ทางโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในโรงเรียนธนาคาร สร้างนิสัยรักการออมอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียน และเยาวชนโครงการ รบผ.ร่วมใจ รักในการออม โดยนักเรียนที่มีเงินออมต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยการฝากเงินกับครูประจำชั้น และครูนำเงินมาฝากกับธนาคารโรงเรียนต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด รักการออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนธนาคารได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ

2.3 เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน

2.4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ฉุกเฉิน

 

3. ข้อมูลของโรงเรียนและโรงเรียนธนาคาร(ข้อมูล ณ ปัจจุบัน)

- จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ............676.....................คน

- จำนวนสมาชิกของโรงเรียนธนาคาร ................671................คน

                         - จำนวนบัญชีเงินฝากของโรงเรียนธนาคาร .............671...................บัญชี    

                                     - จำนวนเงินฝากของโรงเรียนธนาคาร .....1,172,254.31......บาท (ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2561)

 

4. เป้าหมาย

            4.1 จำนวนสมาชิกรายเดิม ฝากเพิ่ม .....582.......... คน จำนวนเงิน ..........1,016,678.09.........บาท

            4.2 จำนวนสมาชิกรายใหม่ ฝากเพิ่ม ......671.......... คน จำนวนเงิน .........1,172,254.31......... บาท

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561)

           15  พฤษภาคม 2561 – 31 ตุลาคม  2561

 

 

 

6. แนวทางการดำเนินกิจกรรม  

6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมเงินให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร

6.2 สำรวจนักเรียนทุกชั้นว่ามีนักเรียนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกับธนาคารโรงเรียน

6.3 ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคาร

6.4 สรุปผลการดำเนินโครงการให้ ธ.ก.ส. สาขาศรีมหาโพธิ

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 นักเรียน มีความซื่อสัตย์ มีนิสัยรักการออม รู้จักประหยัด อดออม ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7.2 ยอดเงินฝากเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

7.3 นักเรียนมีพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

7.4 นักเรียนมีความภูมิใจที่มีเงินออมเป็นของตนเอง

7.5 นักเรียนที่รับผิดชอบงานโรงเรียนธนาคาร ได้ฝึกปฏิบัติการทำงานด้านธนาคาร ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ไปใช้ในอนาคตได้