team logo

โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

จังหวัดอ่างทอง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวนันท์นภัส บุญญะสิทธิ์ , นางสาววทันยา กฤติกานนท์"
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวพยุง หิรัญอนันต์สุข , นางสาววาสนา พิณเสนาะ
คะแนนรอบแรก: 39.429


คะแนนโหวต: 425

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

   

โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม

 

ร่วมเวลากว่า 2 ทศวรรษที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมดูแล

ร่วมพัฒนาผลักดันโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ให้เจริญ ทั้งทางด้านศิลปะวิทยาการ

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ พร้อมสู้กันงานในทุกแขนง

โดยมีวิสัยทัศน์ ในการดำเนินงานและการจัดการศึกษา มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยี

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปลุกจิตสำนึกให้กับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้า

ภายในโรงเรียน รักการออม และออมบนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการใช้เงินอย่างเหมาะสม

และสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต โรงเรียนจึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิเศษชัยชาญ

ร่วมจัดทำ โรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) เพื่อสานฝันนักการเงินวัยเยาว์

โดยมีวิสัยทัศน์การดำเนินงาน คือ การออมเตรียมพร้อมสู่อนาคต มาสู่คำขวัญ หมั่นออมเพื่อชีวิตข้างหน้า

หมั่นเก็บเพื่อทุกก้าวที่มั่นคง และเอกลักษณ์ ทันใจ โปร่งใส ไมตรี โรงเรียนธนาคาร

ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์การออม ดังนี้

1.นโยบายการดำเนินงาน

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศในโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ให้เกิดความยั่งยืน ผู้บริหารโรงเรียนมีการกำหนดตัวชี้วัด กำหนดกลยุทธ์

เพื่อเชิญชวน นักเรียนในโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร และมีการกำหนดวัน เวลา

เปิดทำการชัดเจน มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร การประชาสัมพันธ์

การดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และจัดสถานที่ดำเนินการโรงเรียนธนาคารอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความสะอาด สถานที่ให้บริการ

และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

2.ด้านกระบวนการดำเนินงาน

โรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

มีการวางแผนมอบหมายงานดำเนินตามขั้นตอนของโครงการโรงเรียนธนาคาร

มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ด้านการตรวจสอบ

มีการตรวจสอบยอดเงินสด คงเหลือสิ้นวันกับงบทดลองเป็นประจำทุกวัน มีการวางระบบบัญชี

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

 

มีการดำเนินงานการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการทำงานเป็นทีม เช่น

ร่วมกันจัดบรรยากาศของสำนักงาน คณะทำงานโรงเรียนธนาคาร มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกเดือน

3.ด้านผลการปฏิบัติงาน

การรับฝากเงินของโรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

มีการสรุปจำนวนครั้งที่ฝาก เฉลี่ย 6.25 : บัญชี : เดือน และจำนวนเงินที่ฝากเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 37.33 : บัญชี :

เดือน การถอนเงินฝากมีการสรุปครั้งที่ถอนเฉลี่ย 0.2 : บัญชี : เดือน

 

4.ด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน

โรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

ได้จัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิเศษชัยชาญ เช่นการทำบัญชีครัวเรือน

การจัดกิจกรรมเขียนแผนผังการออม การหารายได้จากการแสดงดนตรีและมีเงินเหลืออม

กล่องฝากเงินการเก็บเงินออมนอกสถานที่เพื่อบริการ

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลความภาคภูมิใจกระตุ้นการออม

และในวันนี้โรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำด้านความพอเพียง พอดี และการออม เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

เพื่อเป็นหนึ่งด้านการออมในระดับประเทศ เพราะเราคือ โรงเรียนธนาคารอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)