team logo

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

จังหวัดกาญจนบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางสาวชนันญา เจนดง
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางวลัยพร สมรูป
คะแนนรอบแรก: 34.853


คะแนนโหวต: 668

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว

บทความโรงเรียนธนาคาร

 

โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยได้รับการสนับสนุน

จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย

อุทิศตระหนักถึงการออมเงิน และรู้จักการออมเงินอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้

ทักษะการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบของธนาคารอีกด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านธนาคาร นักเรียนรู้จักการออมเงิน

อย่างเป็นระบบ และตระหนักถึงการออมเงิน