team logo

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก

จังหวัดสระบุรี
คุณครูผู้รับผิดชอบ: น.ส.สุธิดา สุภากาญจน์
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวกัญญารัตน์ ใหม่กันทะ
คะแนนรอบแรก: 41.856


คะแนนโหวต: 478

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว