team logo

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

จังหวัดชัยภูมิ
คุณครูผู้รับผิดชอบ: นางวนิดา เสลานอก
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวศศิมาภรณ์ มั่งประยูร
คะแนนรอบแรก: 38.019


คะแนนโหวต: 3

ขณะนี้ปิดการโหวตรอบคัดเลือกแล้ว