team logo

โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา

จังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายภาค: ฝอล. - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คุณครูผู้รับผิดชอบ: พรพรรณ แก้วหาญ
ธ.ก.ส.ที่รับผิดชอบ: นางสาวปุณณภา ชัยชนะ
คะแนนรอบแรก: 59.695


infographic