โรงเรียนธนาคาร

เก่งกาจ ฉลาดออม กับ ธ.ก.ส.

การประกวดที่มุ่งค้นหาโรงเรียนยอดนักออม และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักบริหารการเงิน อย่างถูกต้องและยั่งยืน

winner banner